Skip to content Skip to footer

Hjerneskade

Om erhvervet hjerneskade og neuropsykologisk rådgivning, rehabilitering og terapi

Hvad er en hjerneskade?

En erhvervet hjerneskade er en skade på hjernen, som opstår på grund af sygdomme eller ulykker – dvs. en hjerneskade, man ikke er født med. Afhængigt af årsagen kan skaden være placeret i et afgrænset område, som tydeligt kan ses på en scanning som f.eks. ved blodpropper eller blødninger. Skaden kan også være mere diffus og spredt, f.eks. ved infektioner eller iltmangel.

Hvad kan give skader i hjernen?

  • Blodpropper – Apopleksi
  • Spontane hjerneblødninger – Apopleksi
  • Ulykker med slag mod hovedet (blødning/kvæstelse af hjernevævet)
  • Iltmangel (f. eks. ved hjertestop)
  • Hjernesvulster 
  • Hjerneoperationer
  • Stofskiftelidelser (f. eks. vitaminmangel)
  • Forgiftning (f. eks alkohol, indånding af opløsningsmidler mv.) 
  • Hjernesygdomme (f. eks. Parkinson og Altzheimer)
  • Virus/bakterier (f. eks. meningitis eller herpes encefalitis)

Følger efter erhvervet hjerneskade
Efter en skade i hjernen kan man blive ramt på en eller flere områder, både fysiske, kognitive, følelses- og adfærdsmæssige samt på energi med øget træthed. En skade kan være relativt lille og afgrænset eller have ramt et stort område og have mange følger. Uanset størrelse og omfang kan det for den enkelte føles voldsomt, frustrerende eller sorgfuldt.  Det kan være svært at finde fodfæste i en ny hverdag med disse forandringer, både for den ramte og for de nærmeste pårørende.

Fysiske følger kan være lammelser (f. eks. arm, ben, ansigt), nedsat muskelstyrke og udholdenhed, koordinationsproblemer,  balanceproblemer, problemer med finmotorik, føleforstyrrelser, smerter mv.

Kognitive følger kan være påvirket opmærksomhed, koncentration, mentalt tempo, indlæring, hukommelse, sprog, visuelle/rumlige færdigheder, overblik, planlægning, problemløsning mv.

Følelses- og adfærdsmæssige følger forårsaget af skaden kan være gråd-tendens eller latter-tendens (begge kan forekomme uforudset eller uden for den viljestyrede kontrol), passivitet og manglende evne til initiativ og igangsætning, følelses-fladhed, uhæmmet/ubremset adfærd og manglende situationsfornemmelse, påvirket evne til selverkendelse, påvirket indlevelsesevne, påvirket indsigt i fysiske og kognitive skadesfølger.

Træthed
Træthed er et almindeligt symptom ved erhvervet hjerneskade og opleves af mange som et af de symptomer, der påvirker deres hverdag og livskvalitet mest. Trætheden kan opdeles i fysisk og mental træthed, og den kan variere over dagen og ugen. Der kan være mange årsager til den øgede træthed og tendens til hurtigere udtrætning. Disse  relaterer sig både til forandringer i hjernens funktion pga. skaden såvel som til andre faktorer som søvnforstyrrelser, smerter, mestringsstrategier, stresslabilitet mv.

Sekundære følger
Da det for de fleste er en voldsom og muligvis livomvæltende begivenhed at få en erhvervet hjerneskade, oplever de fleste forskellige psykiske reaktioner herpå. Men kan gennemgå sorg-/krisereaktioner, opleve tristhed bekymring, frustration og vrede. Man kan udvikle stress-symptomer og have søvnproblemer. Depression og angst er almindeligt forekommende samt identitets og selvværdproblematikker.

Andre sekundære følger kan være begrænsninger i arbejdslivet, ændret økonomi og boligsituation, påvirket familieliv, f. eks. ændrede roller, afhængighed af pårørende, ændret opgavefordeling, begrænsninger i forhold til fritidsinteresser, f. eks. i forhold til sport, læsning, biografture.

Neuropsykologisk rådgivning, rehabilitering og terapi

Jeg tilbyder et skræddersyet forløb til dig og evt. dine pårørende ud fra din konkrete situation, ønsker og behov.

Jeg kan gennemgå dit sygdomsforløb med dig, og hjælpe dig til at forstå netop din skade og dine skadefølger.

Jeg kan vejlede dig i, hvordan du kan træne dine kognitive funktioner. Og jeg kan hjælpe dig med at udvikle kompenserende strategier ift. dine kognitive vanskeligheder og udnytte dine ressourcer – både i dagligdagen og på job.   

Jeg kan vejlede dig i, hvordan du finder balance i hverdagen, hvis du er præget af træthed, så du får det bedste ud af din tid og dine ressourcer. Med god energiforvaltning undgår du at blive overbelastet eller at lave for mange fejl. 

 

Jeg kan vejlede dig i tilbagevenden til job efter sygemelding eller optrapning i timer og arbejdsopgaver. Jeg kan udforme beskrivelser af dine vanskeligheder og eventuelle skånebehov, som du kan tage med til din sagsbehandler eller arbejdsgiver.

Jeg tilbyder terapi og støttende samtaler ift. at håndtere sorg og krise, humørsvingninger, stress, angst og depression. Med min neuropsykologiske baggrund kan jeg tilpasse samtalerne og formen, så de tager hensyn til problemer med fx hukommelse, opmærksomhed eller vanskeligheder med tale eller sprogforståelse.

Inddragelse af pårørende
For mange kan det være en hjælp, at deres pårørende indimellem / hver gang er med. Dette f.eks. ift. at hjælpe med at formidle information, huske det vi har arbejdet med, og til at kunne støtte op om at få lavet øvelser eller afprøve nye strategier hjemme. Pårørende er således velkomne hos mig som en del af et forløb, og det koster ikke ekstra.

Jeg har ligeledes særskilte forløb til pårørende – se under “For pårørende”.