Skip to content Skip to footer

Neuropsykologisk undersøgelse

Få undersøgt dit intelligensniveau eller få foretaget en fuld neuropsykologisk undersøgelse.

Undersøgelse af intelligensniveau med WAIS-IV

Der kan være mange forskellige grunde til at få foretaget en intelligenstest eller evnetest. Man kan være nysgerrig på egne styrker og svagheder, og man kan bruge testen som vejledning ift. skole- eller karrierevalg eller ift. hvordan man bedst tilegner sig viden og udnytter sine ressourcer. 

Testen kan ligeledes bruges afklarende ift. problematikker både ved høj og lav begavelse, mental retardering eller andre særlige forudsætninger. Det kan i disse sammenhænge være en lettelse at få en forklaring på udfordringer eller problemer, man måske store dele af livet har kæmpet med.

Endelig kan intelligenstests være adgangsgivende ift. optagelse ved organisationer som Mensa, og kan ligeledes være relevante ved ansøgninger til eksempelvis private uddannelser eller ansøgning om adoption.

Hos mig kan du få lavet en intelligenstest med WAIS-IV (The Wechsler Adult Intelligence Scale). WAIS-IV er en intelligenstest, som dækker alderen 16-90 år. Den er en af de mest anerkendte og gennemarbejdede test til vurdering af voksnes kognitive evner både internationalt og herhjemme i Danmark. WAIS-IV er den fjerde, reviderede version af testen.

Hvad er en neuropsykologisk undersøgelse?

Hvad kan en neuropsykologisk undersøgelse bruges til?
Der kan være mange forskellige grunde til at foretage en neuropsykologisk undersøgelse. 

Hos personer med symptomer på begyndende demens eller anden hjernesygdom kan undersøgelsen sammen med hjerneskanning og andre undersøgelser bidrage til diagnostisk afklaring.

Hos personer med erhvervet hjerneskade (f.eks. blodprop, blødning, hjernetraume eller iltmangel/hjertestop), kan en neuropsykologisk undersøgelse bidrage med en beskrivelse af hhv. påvirkede og bevarede kognitive funktioner.

Denne kan anvendes som grundlag for rådgivning og planlægning af genoptræningsforløb eller som beslutningsgrundlag ifm. beskæftigelsestilbud eller jobafklaring.

 I Pensions- eller forsikringssager kan undersøgelsen indgå som led  i vurderingsgrundlaget for, om klienten har pådraget sig varige mén eller har lidt erhvervsevnetab.

En neuropsykologisk undersøgelse belyser kognitive funktioner som mentalt tempo, opmærksomhed og koncentration, indlæring og hukommelse, sprogfunktion, visuelle og rumlige funktioner, samt styringsfunktioner som overblik, planlægning og problemløsning. Disse undersøges og vurderes på baggrund af kognitiv testning og observation samt på baggrund af journaloplysninger og klientens egne beskrivelser og klager.

En undersøgelse tager typisk tre-fire timer at gennemføre. Den indledes med en grunddig samtale om klientens baggrund, sygdomshistorie og aktuelle klager. Derefter følger den kognitive testning. Der er altid mulighed for en eller flere pauser undervejs i testningen samt ift. at stille spørgsmål eller tilføje oplysninger. 

Efterfølgende skriver jeg en rapport hvor alle informationer samles og beskrives: Sygehistorien, klientens klager, det kliniske indtryk og testresultaterne. Disse sammenholdes med generel neuropsykologisk viden på området. På baggrund af det samlede billede og afhængigt af problemstillingen vil jeg komme med bud på årsagssammenhænge, evt. forslag til øvrige diagnoser, vurdering af prognose samt anbefalinger på kortere og længere sigt.